Celní poradenství s.r.o.

Ivona Klabouchová

Petr Symanek

English Celní poradenství s.r.o. logo Celní poradenství

Náklady na clo a spotřební/ekologické daně lze omezit jedině správným nastavením systému příslušných obchodních operací společnosti, včetně jejich kontroly a aktualizace.

Na základě našich dlouholetých praktických zkušeností jsme dospěli k názoru, že zbytečné náklady a rizika při dovozu a vývozu zboží a spotřebních/ekologických daní většinou nepramení z úmyslu, ale z nedostatku informací.

Víte že?

Využívání zástupce v celním řízení

znamená přesun odpovědnosti a omezení rizik jen pokud uzavřete dobře promyšlenou smlouvu o zastupování?

Nesprávné nastavení obchodních transakcí

představuje riziko dodatečně vyměřených cel/daní až za období tří let zpětně včetně sankcí, penále a souvisejících časových a finančních nákladů na vedení příslušných řízení?

Nejasný výklad legislativy

lze řešit v předstihu projednáním se zástupci státní správy a získáním písemného stanoviska nebo závazné informace?

Platby cla a daní

nejsou ve většině společností podrobněji sledovány, jelikož clo a spotřební/ekologické daně jsou promítnuty do ceny zboží a jsou považovány za tzv. „nutné náklady“?

Komunikace ve společnosti

je nezbytnou podmínkou a zároveň nejslabší stránkou správného uplatnění cel a spotřebních/ekologických daní?

Výše cla

závisí na klasifikaci zboží, jeho hodnotě a zemi původu, jakož i na použitém celním režimu? Každý z těchto faktorů je třeba předem promyslet.

Chybné sazební zařazení zboží

je nejčastější příčinou uplatnění nesprávné sazby cla, spotřebních/ekologických daní a veškerých souvisejících netarifních opatření a je penalizováno bez ohledu na to, zda došlo ke krácení nebo přeplatku cla a daní?

Základ pro výpočet cla

tvoří kromě ceny zboží řada odčitatelných a přičitatelných položek a nelze jej proto správně určit bez provázanosti účetních a celních záznamů?

Proces vrácení cel a daní

je poměrně komplikovaný a zdlouhavý proces, který lze využít jako výjimečné, nikoli standardní řešení chybného nastavení dovozních procesů?

Následné kontroly po propuštění zboží

je třeba podchytit od samého počátku, neboť po uzavření kontroly lze její negativní důsledky odvrátit jen při vynaložení značného úsilí, času a nákladů?

Drobné nedostatky v interním systému

mohou vzhledem k četnosti obchodních transakcí znamenat značné přeplatky (skryté úspory) nebo nedoplatky (riziko dodatečných nákladů) na cle, spotřebních/ekologických daních? (Kontakt)

Proč platit více, když nemusíte? Zjistěte nedostatky v nastavení současného systému?