Celní poradenství s.r.o.

Ivona Klabouchová

Petr Symanek

English Celní poradenství s.r.o. logo Celní poradenství

Kvíz - Máte své výdaje pod kontrolou?

Udělejte si pár minut času a odpovězte na tyto otázky:

 1. Víte, kolik jste letos a v předchozích dvou letech zaplatili cla?

 2. Pokud využíváte zástupce v celním řízení:
  1. vybrali jste ho v objektivním výběrovém řízení,
  2. zvolili jste vhodnou formu zastupování a uzavřeli jste promyšlenou smlouvu, kterou průběžně aktualizujete,
  3. alespoň občas kontrolujete jeho činnost,
  4. udržujete si přehled o podstatných změnách v celní oblasti,
  5. osobně se účastníte důležitých jednání s celním úřadem?

 3. Dovážíte-li zboží:
  1. máte přehled o klasifikaci zboží a uvědomujete si, že správné sazební zařazení zboží je klíčové nejen pro správnou platbu cla, ale i pro uplatnění netarifních opatření,
  2. víte, jaké náklady musí být zahrnuty do základu pro výpočet cla a máte zaveden systém porovnání celní hodnoty s cenou skutečně placenou za zboží, dopravu, pojištění a další související služby,
  3. víte, jaké náklady mohou být odečteny od základu pro výpočet cla a důsledně kontrolujete, zda se tak stalo,
  4. využíváte preferenčních celních sazeb a suspenzí cla,
  5. platíte-li antidumpingové nebo vyrovnávací clo, spolehlivě víte, že je tato platba nevyhnutelná?

 4. Vyvážíte-li zboží:
  1. udržujete přehled o klasifikace zboží a uvědomujete si, že správné sazební zařazení zboží je klíčové i při vývozu,
  2. průběžně kontrolujete výstupy zboží z EU a neprodleně reagujete na výzvy k prokázání výstupu náhradním způsobem,
  3. víte, že vaše zboží (ne)podléhá kontrolním režimům a pravidelně kontrolujete doplňky seznamu zboží dvojího použití,
  4. pokud potvrzujete původ zboží, znáte pravidla určování původu, evidujete a archivujete dokumenty prokazující původ, včetně prohlášení od vašich dodavatelů?

 5. Můžete s čistým svědomím prohlásit, že jste za poslední tři roky:
  1. neplatili pokutu za porušení celních předpisů,
  2. neplatili penále ani úroky za pozdní platbu cla?

 6. Víte, že používáte takové celní režimy, které jsou pro vás nejvýhodnější z hlediska nákladů na clo a administrativu?

 7. Víte, že používáte takové zjednodušené postupy při celním řízení, které vyhovují vašim možnostem a potřebám?

 8. Máte zajištěn celní dluh promyšleným způsobem a v takové výši, které je účelná?

 9. Archivujete doklady související s dovozem a vývozem tak, že jste pohotově schopni dohledat celní prohlášení k danému číslu faktury a naopak?

 10. Získali jste certifikát AEO a průběžně sledujete plnění kritérií pro udržení tohoto certifikátu?

 11. Upřednostňujete dodavatele s certifikátem AEO?

 12. Sledujete průběžně novinky v celních předpisech a v dovozní a vývozní praxi srovnatelných společností?

Pokud jste na všechny tyto otázky odpověděli kladně, je velmi pravděpodobné, že máte dovozní a vývozní operace skutečně pod kontrolou. Blahopřejeme a litujeme, že jsme vás ještě nepotkali :).

Jestli jste u povážlivého množství otázek odpověděli „ne“ nebo „nevím“, ačkoli dovoz a vývoz zboží patří do sféry vaší odpovědnosti, děkujeme za upřímnost a budeme vám rádi nápomocni. (Kontakt)